Επεξεργασία σημάτων

Επεξεργασία σημάτων

Διαχείριση λήψης και επεξεργασίας σημάτων Συστημάτων ασφαλείας

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. H Ronico Security Group L.T.D., η οποία στη συνέχεια χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως η “Επιχείρηση”, δηλώνει ότι διαθέτει Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων Συστημάτων Συναγερμού, με σκοπό να λαμβάνει σήματα συναγερμού από τους συνδεδεμένους με το κέντρο συνδρομητές και να ειδοποιεί τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τα δηλωθέντα από το συνδρομητή εξουσιοδοτημένα άτομα. Το κέντρο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, είναι εξοπλισμένο με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και επανδρωμένο με ειδικευμένους χειριστές.

2. Συμφωνείται ότι τα σήματα, που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό, λαμβάνονται μέσω των υπαρχουσών τηλεφωνικών δικτύων (απλή Τηλ.Σύνδεση , Διεύθυνση IP , GSM  του πελάτη , συνδρομητή, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει σ’ αυτήν.

3. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση δολιοφθοράς ή κακής λειτουργίας του τηλεφωνικού δικτύου ή του κέντρου ή άλλου παρόχου τηλεφωνικών υπηρεσιών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μη επικοινωνία του συστήματος με το σταθμό και κατά συνέπεια τη μη λήψη των σημάτων. Στην περίπτωση αυτή η Επιχείρηση δεν υποχρεούται να προβεί σε καμία ενέργεια.

4. Συνομολογείται ότι η υποχρέωση της Επιχείρησης περιορίζεται μόνο στην ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών αρχών ή/και των εξουσιοδοτημένων από τον συνδρομητή προσώπων (υπευθύνων), στο συντομότερο δυνατόν χρόνο, μόνο σε περίπτωση κατά την οποία ο κεντρικός σταθμός θα λάβει σήμα συναγερμού, ληστείας, προσωπικής απειλής, φωτιάς ή ιατρικής βοήθειας. Αν ο κεντρικός σταθμός δεν λάβει κάποιο από τα παραπάνω σήματα, για οποιοδήποτε λόγο, η Επιχείρηση ουδεμία ενέργεια υποχρεούται να κάνει και ουδεμία ευθύνη φέρει.

5. Συνομολογείται, επίσης, ότι τα λαμβανόμενα σήματα από τον κεντρικό σταθμό αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνον από τα ηλεκτρονικά αρχεία και τις σχετικές καταστάσεις που η Επιχείρηση οφείλει να τηρεί για έξι (6) μήνες

6. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αν τα εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα δεν απαντήσουν στην τηλεφωνική κλήση, σε περίπτωση που θα χρειασθεί να ειδοποιηθούν. Απόδειξη της κλήσης συνομολογείται ότι συνιστά μόνο η καταγραφή των κλήσεων (αριθμών τηλεφώνου) που κάνει η Επιχείρηση και μόνο αυτή, με την άδεια του συνδρομητή και των δηλωθέντων από τον τελευταίο εξουσιοδοτουμένων προσώπων.

7. Η σειρά με την οποία θα ειδοποιούνται τα εξουσιοδοτημένα άτομα δεν είναι δεσμευτική για την Επιχείρηση και η υποχρέωση της Επιχείρησης έχει εκτελεσθεί αν κάποιος από τους ειδοποιούμενους απαντήσει.

8. Στην περίπτωση που θα γίνουν αλλαγές στα άτομα τα οποία έχουν δηλωθεί από το συνδρομητή στην Επιχείρηση για ειδοποίηση, ο συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα και εγγράφως με αποστολή (e-mail) την Επιχείρηση.

9. Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να παρέχει στον ιδιοκτήτη του χώρου και στα εξουσιοδοτημένα από αυτόν άτομα, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί, σχετικά με τον φυλασσόμενο χώρο.

10. Ο συνδρομητής υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες, που θα του δίνονται κάθε φορά από το σταθμό, για την καλή λειτουργία του συστήματος και είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του απόρρητου κωδικού αριθμού αναγνώρισης.

11. Αν, από λάθος χειρισμό, λειτουργήσει το σύστημα συναγερμού και ειδοποιηθεί ο κεντρικός σταθμός, ο συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την Επιχείρηση για το λάθος και να δώσει τον κωδικό αναγνώρισης που θα του ζητήσει ο χειριστής.

12. Το παρόν συμβόλαιο δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν σύμβαση ασφάλισης, οποιασδήποτε μορφής, του ακινήτου ή των υπαρχόντων μέσα σε αυτό αγαθών, με την έννοια του κώδικα για ιδιωτική ασφάλιση και δεν παρέχει καμία εγγύηση σε σχέση με τις ζημίες του συνδρομητή, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέλθουν αυτές.

13. Στην περίπτωση που θέλετε να ασφαλισθείτε σε ασφαλιστική εταιρία, να ζητήσετε να σας βεβαιώσουν εγγράφως ότι το σύστημα ασφαλείας που επιλέξατε πληροί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που εκείνοι θέλουν για να σας ασφαλίσουν.

14. Η Επιχείρηση ευθύνεται για τις ζημιές που θα προκληθούν στο συνδεδεμένο με το σταθμό χώρο μόνο αν, λόγω βαρείας αμέλειας του προσωπικού του σταθμού, δεν ειδοποιηθούν οι αρμόδιες κρατικές αρχές και τα ορισθέντα από τον συνδρομητή άτομα. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση οφείλει αποζημίωση στον Πελάτη - συνδρομητή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο του ποσού που κατέβαλε ο Πελάτης - συνδρομητής για το προηγούμενο έτος, ακόμη κι αν η τυχαία ζημιά υπερβαίνει το εν λόγω ποσό, αξίωση για την οποία ο πελάτης παραιτείται ρητά.

15. Η ως άνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι απαιτητή, στην περίπτωση που το σύστημα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ή έχει μπει σε λειτουργία με ζώνες κλειστές ή BYPASS και όταν δεν στέλνει στο σταθμό σήματα όπλισης και αφόπλισης.

16. Σε περίπτωση ζημιάς, που αποδεδειγμένα προκλήθηκε από αμέλεια του προσωπικού της Επιχείρησης , ο πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Επιχείρηση και τον εγκαταστάτη, άμεσα και όχι πέραν των 48 ωρών.

17. Προϋπόθεση ισχύος του παρόντος είναι:

  1. Η πλήρης εξόφληση της συνδρομής του Πελάτη προς την Επιχείρηση, κατά τον χρόνο επελεύσεως οποιουδήποτε συμβάντος.
  2. Η πλήρης κάλυψη του συνδεδεμένου χώρου με σύστημα συναγερμού, σύγχρονης τεχνολογίας. Συνομολογείται ότι το εγκατασταθέν σύστημα συναγερμού καθώς  και ο τεχνικός που το εγκατέστησε, είναι της απολύτου επιλογής του Πελάτη, ο οποίος είναι και αποκλειστικός υπεύθυνος.

18. Το σύστημα συναγερμού πρέπει να συντηρείται από τον τεχνικό που το εγκατέστησε, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, με έξοδα του Πελάτη, ο οποίος έχει την υποχρέωση να αποστείλει στην Επιχείρηση τη βεβαίωση συντήρησης, υπογεγραμμένη από τον εγκαταστάτη και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

19. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος συναγερμού, ο συνδρομητής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Επιχείρηση για τη βλάβη και να την αποκαταστήσει άμεσα, με δική του ευθύνη και δαπάνη. Επίσης, στην περίπτωση που θα γίνουν αλλαγές ή προσθήκες στο σύστημα συναγερμού, ο συνδρομητής οφείλει να ειδοποιήσει την Επιχείρηση , εγγράφως.

20. Οι υπηρεσίες του παρόντος παρέχονται από το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην απόδειξη εμπρόθεσμης ή ληξιπρόθεσμης πληρωμής και ορίζεται ετησίως στο ποσόν των 153,00 € με Φ.Π.Α.αν η πληρωμή είναι εμπρόθεσμή και μέσω προπληρωμένης κάρτας PayPal. Η αξία προκαταβάλλεται και καθυστέρηση της πληρωμής, πάνω από τριάντα ημέρες, απαλλάσσει την Επιχείρηση από οποιαδήποτε ευθύνη, στην περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό στο φυλασσόμενο χώρο , της δίνει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με υπαιτιότητα του πελάτη και να διακόψει τη σύνδεση. Στην περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής η αξία μεταβάλλεται και ανέρχεται στο ποσόν των 180,00 € με Φ.Π.Α. Ύστερα από διακοπή , για την επανασύνδεση καταβάλλεται εφάπαξ το ποσόν των 27,00 € με Φ.Π.Α.

21. Συμφωνείται ότι η Επιχείρηση μπορεί, αφού ειδοποιήσει έγγραφα το συνδρομητή, να σταματήσει την παρακολούθηση του χώρου του συνδρομητή, για λόγους αντισυμβατικής συμπεριφοράς του και να του επιστρέψει το ποσόν της συνδρομής, που αντιστοιχεί στον υπόλοιπο χρόνο που έχει πληρωθεί.

22. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω σεισμών, πλημμύρας, φωτιάς ή πολέμου δεν μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της ή αν οι Δημόσιες Αρχές άρουν τις εγκρίσεις ή απαγορεύσουν τη λειτουργία του κεντρικού της σταθμού, για οποιαδήποτε αιτία.

23. Καμία άλλη συμφωνία, προφορική ή μη, δεν ισχύει χωρίς να συμπεριληφθεί στο παρόν. Κάθε τροποποίηση του παρόντος πρέπει να γίνεται και να αποδεικνύεται εγγράφως. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι απολύτως δεσμευτικοί για την Επιχείρηση και τον Πελάτη και αναφέρονται και συνομολογούνται περιοριστικά κι όχι ενδεικτικά. Το παρόν ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία. Για κάθε διαφορά, που θα προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κύπρου.

Desc

1 είδος

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
ανά σελίδα
Desc

1 είδος

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
ανά σελίδα
To Top